Dec 14, 2016

Maui nga Apit


[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

NALPASEN. Nalpas metten ti pakasaritaan dagiti Ilokano a sakada,
ngem maysaka a nagpuonan ken pakalaglagipan dagiti ramut
a rason ti nakaumayan ken kaaddami ita iti isla ti paraiso


Maudi nga Apit
Hawaiian Commercial & Sugar Company
Maui, Hawaii

No comments: